Điều lệ Hội khỏe Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm học 2014- 2015

Điều lệ Hội khỏe Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm học 2014- 2015
Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015, BTC, Ban hành Điều lệ Hội khỏe trường ĐHSP Hà Nội 2 năm học 2014- 2015
   
Xem Điều lệ hội khỏe cấp trường năm học 2014- 2015  TẠI ĐÂY